• Veľká hra Zepter 2017

  Zepter Slovakia organizuje už 9. ročník obľúbenej Veľkej hry Zepter! Zapojte sa a získajte niektorú z cien. Hrajte s nami o atraktívne ceny!
  Hra prebieha od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017.

  VSTÚPTE DO SVETA ZEPTER A HRAJTE!

  slide-4

Nacházíte se zde: Úvod » Pravidlá

Pravidlá Veľkej hry Zepter 2017

Tieto pravidlá upravujú hru nazvanú "Veľká hra Zepter 2017" A sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto hry v Slovenskej republike.  

I. Usporiadateľ hry

Organizátorom hry „Veľká hra Zepter 2017“ je spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., IČO: 31323570, so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava.

Hra je reklamnou spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.


II. Trvanie hry

Hra  „Veľká hra Zepter 2017“  (ďalej len "hra“) prebieha od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 a uskutočňuje sa  na území Slovenskej republiky.


III. Účasť v hre

1. Každý účastník hry "Veľká hra Zepter 2017" svojou účasťou v nej vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

2. Hry sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť hry iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného zástupcu a ten je oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru. Hry sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní zástupcovia organizátora hry a ich rodinní príslušníci.

3. Hernou otázkou je:  "V koľkých krajinách na svete má spoločnosť Zepter svoje predajne?" a  odpoveď je ukrytá v možnostiach a) v menej ako 10-tich krajinách, b) v menej ako 30-tich krajinách, c) vo viac ako 60-tich krajinách“. Jej správnym zodpovedaním a pravdivým vyplnením všetkých povinných údajov, bude účastník hry zaradený do žrebovania o atraktívne ceny. Správna odpoveď na súťažnú otázku sa skrýva na internetovej stránke www.zepter.sk.

4. Účastník sa môže zúčastniť hry iba ak vyplní všetky povinné údaje na hernom kupóne s označením "Veľká hra Zepter 2017" a kupón odovzdá reprezentantovi spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., alebo vyplní všetky povinné údaje na on-line formulári a odošle on-line formulár na www.zepterhra.sk. Herný kupón je možné získať u reprezentantov ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., alebo na herných miestach organizátora hry označených promo materiálmi.

Účastníci hry, ktorí sa zapoja prostredníctvom tlačených herných kupónov majú neobmedzenú možnosť sa zaradiť do žrebovania. Účastníci hry, ktorí sa zapoja prostredníctvom online formulára majú možnosť sa zaradiť do žrebovania len raz. V prípade, že bude vyžrebovaných viacej kupónov toho istého účastníka hry, účastník získa len jednu výhru, a to výhru s najlepším poradím (článok IV. odst. 3).

5. Na vytlačenom hernom kupóne s označením "Veľká hra Zepter 2017" je nutné zaškrtnúť správnu odpoveď na hernú otázku. Povinné údaje na každom jednom hernom kupóne sú ďalej meno, priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ, telefón, podpis a dátum. E-mail je nepovinný údaj.

6. Do hry budú zaradené všetky správne vyplnené herné kupóny s dátumom od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017 doručené na adresu ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, najneskôr do 8. 1. 2018 a všetky správne vyplnené on-line formuláre na internetovej stránke www.zepterhra.sk doručené od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017. 

7. Organizátor hry nenesie zodpovednosť vyplývajúcu z chybného vyplnenia kupónov, alebo za nesprávne údaje uvedené účastníkom. Nesprávne alebo nepravdivo vyplnené herné kupóny sú neplatné. Na základe neplatného kupónu nie je možné účastníka hry považovať za výhercu, a v dôsledku toho mu aj odovzdať výhru. Výhry z hry nemožno vymáhať.

8. Účasť v hre nie je podmienená kúpou tovaru alebo služieb od organizátora hry.


IV. Výherca, výhry v súťaži a odovzdanie výhier

1. Žrebovanie zo správne vyplnených a riadne doručených kupónov prebehne za prítomnosti zástupcov spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o. najneskôr do 31. 1. 2018, kedy budú správna odpoveď a vyžrebovaní výhercovia uverejnení na www.zepterhra.sk.

2. Organizátor hry odovzdá výhry najneskôr do 60 kalendárnych dní od uverejnenia vyhodnotenia hry na internetovej stránke www.zepterhra.sk. 

3. Vyžrebovaných 8 účastníkov hry získava nasledujúce ceny v tomto pevne stanovenom poradí:  

 1. cena: poukaz na zájazd od CK SATUR v hodnote 1 000 €. Destinácia či počet osôb podľa vlastného výberu výhercu a aktuálnej ponuky cestovnej kancelárie z katalógu LETO 2018.
 2. cena: víkendový pobyt pre 2 osoby vo wellness hoteli v hodnote 400 €
 3. cena: odšťavovač (TF-999F) Morejuicepress Frozen v hodnote 680 €
 4. cena: Vacsy pumpa + nádoba (VS-P a VS-011-22) v hodnote 353 €
 5. cena: nádoba (Z-2042) v hodnote 327 €
 6. cena: panvica (Z-FP2425-S) v hodnote 309 €
 7. cena: kuchynský mixér MIXSY (VO-022-K) v hodnote 305 €
 8. cena: nôž Santoku (KZE-001) v hodnote 127 €.

4. Hodnoty vecných výhier sú uvedené podľa základného predajného cenníka spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. platného ku dňu vyhlásenia tejto hry.

5. Organizátor upovedomí účastníka hry o výhre ihneď po uverejnení vyhodnotenia hry na internetovej stránke www.zepterhra.sk v uvedených termínoch, na telefónne číslo či e-mailom, ktoré účastník hry uviedol, pričom si s ním dohodnú termín a miesto prevzatia výhry. 

6. Výhercovia všetkých cien účasťou v hre a prevzatím výhry udeľujú výslovný, bezplatný, časovo a miestne neobmedzený súhlas organizátorovi hry s využitím mena a priezviska výhercov, názvu kraja, kde sa nachádza bydlisko výhercov, a s obstaraním a využitím fotografií výhercov, ktoré vznikli v súvislosti s hrou (napr. vyhlásenie výsledkov, odovzdanie výhry), vo všetkých druhoch propagačných a reklamných materiálov organizátora hry a v rôznych médiách (napr. noviny, časopisy, internet),  pričom berú na vedomie, že im nevznikajú práva autorské, či práva príbuzné právam autorským v zmysle autorského zákona.

7. Daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou v tejto hre znáša výherca. Organizátor hry je povinný oboznámiť výhercu s jeho povinnosťou zdanenia výhry.

8. Výhra musí byť prevzatá osobne, nemožno ju previesť na inú osobu, a ani ju nie je možné zameniť za peniaze v hotovosti, respektíve vymeniť za iný výrobok či výhru. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. Právo na prevzatie výhry výhercom zanikne, ak výherca neprevezme výhru bez vážneho dôvodu v termíne dohodnutom s organizátorom v súlade s bodom IV odsek 5 týchto pravidiel.

9. Pre získanie výhry je potrebné súčasne splniť všetky podmienky uvedené v týchto herných pravidlách. Podmienkou pre prevzatie výhry je predloženie preukazu totožnosti.  


V. Osobné údaje

1. Účastník hry dáva poskytnutím osobných údajov a súhlasu na vyplnenom, podpísanom a odovzdanom hernom kupóne alebo vyplnenom a odoslanom elektronickom formulári, v súlade s ust. § 11,  zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov na dobu 15 rokov, súhlas spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol.  s r.o. so spracovaním poskytnutých osobných údajov účastníka, a to najmä titulu, mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, na účely evidencie (aj v informačnom systéme) ako účastníka hry. Súčasne účastník dáva poskytnutím osobných údajov a súhlasu na vyplnenom, podpísanom a odovzdanom hernom kupóne alebo vyplnenom a odoslanom elektronickom formulári, v súlade s ust. § 11,  zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov na dobu 15 rokov, súhlas spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol.  s r.o. so spracovaním poskytnutých osobných údajov účastníka, a to najmä titulu, mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy,. na účely  zasielania ponúk, katalógov a iných obchodných oznámení spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. účastníkovi formou listu, SMS a e-mailu a za týmto účelom aj na uchovávanie a evidenciu v informačnom systéme spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

2. Účastník hry potvrdzuje, že bol spoločnosťou ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. poučený o existencii jeho práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona  č. 122/2013 Z. z., najmä o práve požadovať od organizátora hry na základe písomnej žiadosti doručenej doporučene na adresu ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Zákaznícke centrum, Karadžičova 7610/16, 821 08  Bratislava vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov,  ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, o práve namietať voči zverejňovaniu jeho osobných údajov a podobizne, o práve vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti ako aj o iných právach uvedených v poučení, ktoré je prílohou týchto podmienok.

3. Účastník hry súhlasí s tým, aby spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. vyššie uvedené osobné údaje pri rešpektovaní všetkých podmienok stanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. poskytla svojim zmluvným partnerom – reprezentantom podľa zoznamu sprostredkovateľov uvedenom na www.zepterakcie.sk a súhlasí s tým, aby ho títo zmluvní partneri oslovovali s ponukou tovaru, materiálov a služieb, a to formou listu, SMS, telefonicky a e-mailom.

4. Organizátor hry sa zaväzuje, že k osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci, ktorí sa písomne zaviazali zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov a o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.


VI . Záverečné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto hry, prípadne hru čiastočne alebo úplne zrušiť, prerušiť alebo predĺžiť dobu trvania hry bez udania dôvodu.

2. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka hry v prípade, že by
takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci hry konal v rozpore s dobrými mravmi,
či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno organizátora. Organizátor má taktiež právo vylúčiť takého účastníka hry, ktorý je z týchto činností dôvodne podozrivý.

3. Organizátor je oprávnený z hry vyradiť ktoréhokoľvek účastníka a jeho tipy, ktorý má v čase vyhodnotenia hry voči organizátorovi hry peňažné záväzky po lehote splatnosti.


V Bratislave, dňa 1. 2. 2017
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

Zepter Slovakia, spol. s r.o.
Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava
email: kontakt@zepter.sk

Kontakt
E-mail: zakaznik@zepter.sk
Tel.: +421 249 100 966

 
Hore