Nacházíte se zde: Úvod » Minulé ročníky » 2016 » Pravidlá

Pravidlá Veľkej hry Zepter 2016

HRA SA PREDLŽUJE DO 31. 12. 2016. EŠTE STÁLE MÁTE MOŽNOSŤ VYHRAŤ ATRAKTÍVNE CENY!

Tieto pravidlá upravujú hru nazvanú " Veľká hra Zepter 2016" A sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto hry v Slovenskej republike. 

I. Usporiadatelia hry

Organizátorom hry „Veľká hra Zepter 2016“ je spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., IČO: 31323570, so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava.

II. Trvanie hry

Hra  „Veľká hra Zepter 2016“  (ďalej len "hra“) prebieha od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016.

III. Účasť v hre

1. Každý účastník hry "Veľká hra Zepter 2016!" svojou účasťou v nej vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

2. Hry sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť hry iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného zástupcu a ten je oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru. Hry sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní zástupcovia organizátora hry a ich rodinní príslušníci.

3. Odpoveďou na otázku "V ktorom roku bola uzatvorená prvá kúpna zmluva so slovenským zákazníkom?" a výberom správnej odpovede z možností a) 1981  b) 1991 c) 2001 a správnym vyplnením všetkých povinných údajov, bude účastník hry zaradený do žrebovania o atraktívne ceny. Správna odpoveď na súťažnú otázku sa skrýva na internetovej stránke www.zepter.sk.

4. Účastník sa môže zúčastniť hry iba ak vyplní všetky povinné údaje na hernom kupóne s označením "Veľká hra Zepter 2016" a kupón odovzdá obchodnému konzultantovi spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., alebo vyplní všetky povinné údaje na on-line formulári a odošle on-line formulár na www.zepterhra.sk. Herný kupón je možné získať u obchodných konzultantov ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., alebo na herných miestach organizátora hry označených promo materiálmi.

5. Na vytlačenom hernom kupóne s označením "Veľká hra Zepter 2016" je nutné zaškrtnúť správnu odpoveď na hernú otázku. Povinné údaje na každom jednom hernom kupóne sú ďalej meno, priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ, telefón, podpis a dátum. E-mail je nepovinný údaj.

6. Do hry budú zaradené všetky správne vyplnené herné kupóny s dátumom od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 doručené na adresu ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, najneskôr do 9. 1. 2017 a všetky správne vyplnené on-line formuláre na internetovej stránke www.zepterhra.sk doručené od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016. 

7. Organizátor hry nenesie zodpovednosť vyplývajúcu z chybného vyplnenia kupónov, alebo za nesprávne údaje uvedené účastníkom. Nesprávne vyplnené herné kupóny sú neplatné. Na základe neplatného kupónu nie je možné účastníka hry považovať za výhercu, a v dôsledku toho mu aj odovzdať výhru.

8. Účasť v hre nie je podmienená kúpou tovaru alebo služieb od organizátora hry.

IV. Výherca, výhry v súťaži a odovzdanie výhier

1. Losovanie zo správne vyplnených a riadne doručených kupónov prebehne za prítomnosti zástupcov spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o. najneskôr do 31. 1. 2017, kedy budú správna odpoveď a vyžrebovaní výhercovia uverejnení na www.zepterhra.sk.

2. Organizátor hry odovzdá výhry najneskôr do 60 kalendárnych dní od uverejnenia vyhodnotenia hry na internetovej stránke www.zepterhra.sk. 

3. Vyžrebovaných 8 účastníkov hry získava nasledujúce ceny v tomto pevne stanovenom poradí:  

1. cena: poukaz na zájazd od CK SATUR v hodnote 1 000 €. Destinácia či počet osôb podľa vlastného výberu výhercu a aktuálnej ponuky cestovnej kancelárie.

2. cena: víkendový pobyt pre 2 osoby vo wellness hoteli v hodnote 400 €

3. cena: Therapy Air iOn (PWC-570) - čistička vzduchu s ionizátorom v hodnote 1063 €. 

4. BIOPTRON MedAll (PAG-960) - základný prístroj pre terapiu BIOPTRON v hodnote 1020 €.   5. cena: odšťavovač Morejuicepress Zepter v hodnote 640 €.

6. cena: kuchynský mixér MIXSY (VO-022-K) v hodnote 375 €.

7. cena: nádoba WOK v hodnote 338 €.

8. cena: Swisso Logical set: tekuté mydlo (PNK-421) a emulzia na ruky (PNK-420) v hodnote 35 €.

4. Hodnoty vecných výhier sú uvedené podľa základného predajného cenníka spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. platného ku dňu vyhlásenia tejto hry.

5. Organizátor upovedomí účastníka hry o výhre ihneď po uverejnení vyhodnotenia hry na internetovej stránke www.zepterhra.sk v uvedených termínoch, na telefónne číslo či e-mailom, ktoré účastník hry uviedol, pričom si s ním dohodnú termín a miesto prevzatia výhry. 

6. Výhercovia všetkých cien účasťou v hre a prevzatím výhry udeľujú výslovný, bezplatný, časovo a miestne neobmedzený súhlas organizátorovi hry s využitím mena a priezviska výhercov, názvu kraja, kde sa nachádza bydlisko výhercov, a s obstaraním a využitím fotografií výhercov, ktoré vznikli v súvislosti s hrou (napr. vyhlásenie výsledkov, odovzdanie výhry), vo všetkých druhoch propagačných a reklamných materiálov organizátora hry a v rôznych médiách (napr. noviny, časopisy, internet),  pričom berú na vedomie, že im nevznikajú práva autorské, či práva príbuzné právam autorským v zmysle autorského zákona.

7. Daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou v tejto hre znáša výherca. Organizátor hry je povinní oboznámiť výhercu s jeho povinnosťou zdanenia výhry.

8. Výhra musí byť prevzatá osobne, nemožno ju previesť na inú osobu, a ani ju nie je možné zameniť za peniaze v hotovosti, respektíve vymeniť za iný výrobok či výhru. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. Právo na prevzatie výhry výhercom zanikne, ak výherca neprevezme výhru bez vážneho dôvodu v termíne dohodnutom s organizátorom v súlade s bodom IV odsek 5 týchto pravidiel.

9. Pre získanie výhry je potrebné súčasne splniť všetky podmienky uvedené v týchto herných pravidlách. Podmienkou pre prevzatie výhry je predloženie preukazu totožnosti.  

V. Osobné údaje

1. Účastník hry dáva odovzdaním vyplneného herného kupónu, v súlade s ust. § 11,  zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov na dobu neurčitú, súhlas spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol.  s r.o. so spracovaním osobných údajov účastníka, a to titulu, mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, v databáze spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol.  s r.o. za účelom zasielania ponúk, katalógov a iných obchodných oznámení účastníkovi formou listu, SMS a e-mailu.

2. Účastník hry potvrdzuje, že bol spoločnosťou ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. poučený o existencii jeho práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona  č. 122/2013 Z. z., najmä o práve požadovať od organizátora hry na základe písomnej žiadosti vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov,  ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj o práve namietať voči zverejňovaniu jeho osobných údajov a podobizne.

3. Účastník hry súhlasí s tým, aby spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. vyššie uvedené osobné údaje pri rešpektovaní všetkých podmienok stanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. poskytla svojim zmluvným partnerom – obchodným konzultantom a súhlasí s tým, aby ho títo zmluvní partneri oslovovali s ponukou tovaru, materiálov a služieb, a to formou listu, SMS, telefonicky a e-mailom.

4. Účastník hry je poučený o možnosti blokovania jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím jeho platnosti a to kedykoľvek a to písomnou žiadosťou doručenou doporučene na adresu ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Zákaznícke centrum, Karadžičova 7610/16, 821 08  Bratislava v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. h)

5. Organizátor hry sa zaväzujú, že k osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci, ktorí sa písomne ​​zaviazali zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov a o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

VI . Záverečné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto hry, prípadne hru čiastočne alebo úplne zrušiť, prerušiť alebo predĺžiť dobu trvania hry bez udania dôvodu.

2. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka hry v prípade, že by
takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci hry konal v rozpore s dobrými mravmi,
či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno organizátora. Organizátor má taktiež právo vylúčiť takého účastníka hry, ktorý je z týchto činností dôvodne podozrivý.

3. Organizátor sú oprávnení z hry vyradiť ktoréhokoľvek účastníka a jeho tipy, ktorý má v čase vyhodnotenia hry voči organizátorovi hry peňažné záväzky po lehote splatnosti.


V Bratislave, dňa 1. 2. 2016
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

Zepter Slovakia, spol. s r.o.
Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava
email: kontakt@zepter.sk

Kontakt
E-mail: zakaznik@zepter.sk
Tel.: +421 249 100 966

 
Hore