Nacházíte se zde: Úvod » Minulé ročníky » 2015 » Pravidlá

Pravidlá Veľkej hry Zepter 2015 - Dovolenka snov

Tieto pravidlá upravujú hru nazvanú "Veľká hra Zepter 2015 - Dovolenka snov" a sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto hry v Slovenskej republike.

I. Usporiadateľ Hry

Spoluorganizátormi hry "Veľká hra Zepter 2015 - Dovolenka snov" sú spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 31323570, so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava a spoločnosť Zepter Finance s.r.o., IČO: 236676454, so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava.

II. Trvanie Hry

Hra „Veľká hra Zepter 2015 – Dovolenka snov“ prebieha od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

III. Účasť v hre

1. Účasť v hre "Veľká hra Zepter 2015 - Dovolenka snov" znamená automatické prijatie pravidiel Hry.

2. Hry sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť hry iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného zástupcu a ten je oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru. Hry sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní zástupcovia spoluorganizátorov Hry a ich rodinní príslušníci.

3. Hra spočíva v tipnutí správnej alebo skutočnosti najbližšej odpovede na tipovaciu otázku „Koľko zákazníkov získa spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. od začiatku svojho pôsobenia v SR do konca roka 2015?“ a správnym vyplnením všetkých povinných údajov, bude tipujúci zaradený do Hry o poukaz na zájazd a tovar spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o..

4. Správna odpoveď na tipovaciu otázku bude stanovená podľa počtu platne uzatvorených kúpnych zmlúv spoločnosťou ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. od začiatku jej pôsobenia v SR, t. j. od roku 1991 až do konca roka 2015 t.j. do 31. 12. 2015, ktoré budú doručené do termínu do 8. 1. 2016 na spracovanie do Zákazníckeho centra spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava.

5. Do Hry sa možno zaradiť iba vyplnením povinných údajov na predtlačenom hernom kupóne s označením "Veľká hra Zepter 2015 - Dovolenka snov" a jeho odovzdaním obchodnému zástupcovi spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. a ZEPTER FINANCE s.r.o., alebo vyplnením všetkých povinných údajov a odoslaním on-line formulára na www.zepterhra.sk. Herný kupón je možné získať u obchodných zástupcov spoločností ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. a ZEPTER FINANCE s.r.o., alebo na herných miestach označených promo materiálmi.

6. Na vytlačenom hernom kupóne s označením "Veľká hra Zepter 2015 - Dovolenka snov" bude možné vyplniť najviac 4 tipy ako odpoveď na tipovaciu otázku. Povinné údaje na každom jednom hernom kupóne sú - jeden vyplnený číselný tip, meno, priezvisko, ulica, č. p., obec, PSČ, telefón, podpis a dátum. E-mail je nepovinný údaj.

7. Do Hry budú zaradené všetky správne vyplnené herné kupóny s dátumom od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 doručené na Zákaznícke centrum spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. , so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava najneskôr do 8. 1. 2016 a všetky správne vyplnené on-line formuláre na internetovej stránke www.zepterhra.sk odoslané od 6. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

8. Spoluorganizátori Hry nenesú zodpovednosť vyplývajúcu z chybného vyplnenia kupónov, alebo za nesprávne údaje uvedené účastníkom. Nesprávne vyplnené herné kupóny sú neplatné. Na základe neplatného kupónu nie je možné účastníka hry považovať za výhercu, a v dôsledku toho mu aj odovzdať výhru.

9. Maximálny počet platných tipov od každého jedného účastníka v Hre sú 4. Ďalšie neskoršie tipy účastníka sú neplatné, nebudú do hry zaradené a nezvyšujú šancu účastníka na výhru.

10. Účasť v Hre nie je podmienená kúpou tovaru alebo služieb od usporiadateľov Hry.

IV. Výherca, výhry v súťaži a odovzdanie výhier

1. Vyhodnotenie Hry prebehne najneskôr do dňa 12. 2. 2016, kedy budú správna odpoveď a výhercov uverejnení na internetovej stránke www.zepterhra.sk.

2. Spoluorganizátori Hry odovzdajú výhry najneskôr do 60 kalendárnych dní od zverejnenia vyhodnotenia na internetovej stránke www.zepterhra.sk.

3. Účastníci budú zoradení vzostupne podľa hodnoty - odchýlky svojich tipov a tí, ktorí sa so svojim tipom ako prví najviac priblížia správnej odpovedi v hre, získajú tieto ceny:

Výhry:

1. cena: poukaz na zájazd od CK SATUR v hodnote 1 000 €. Destinácia či počet osôb podľa vlastného výberu výhercu a aktuálnej ponuky cestovnej kancelárie.

2. cena: TUTTOLUXO 6SB (PWC-700B) - multifunkčný čistiaci systém v hodnote 2 599 €

3. cena: Therapy Air iOn (PWC-570) - čistička vzduchu s ionizátorom v hodnote 1063 €

4. BIOPTRON MedAll (PAG-960) - základný prístroj pre terapiu BIOPTRON v hodnote 1020 €

5. cena: Smart Line set: indukčný varič (Z-993R) + nádoba 4,2 l (Z-2042) + diaľkové signalizačné zariadenie Zepter asistent (Z-Buzzer) v hodnote 854 €

6. cena: Mini VACSY set (VOM-150) - systém pre vákuové uchovávanie potravín v hodnote 331 €

7. cena: kuchynský mixér MIXSY (VO-022-K) v hodnote 319 €

8. cena: Swisso Logical set: tekuté mydlo (PNK-421) a emulzia na ruky (PNK-420) v hodnote 34 €

4. Hodnota vecných výhier je uvedená podľa základného predajného cenníka spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. platného ku dňu vyhlásenia tejto hry.

5. Ak nastane situácia, že viac účastníkov Hry bude mať rovnaký víťazný tip alebo rovnakú odchýlku, rozhoduje o výhre dátum na hernom kupóne, alebo dátum odoslania on-line formulára. Kupón alebo on-line formulár odoslaný so skorším dátumom vyhráva. V prípade zhody vyplnených dátumov na kupóne a on-line formulári účastníkmi, vyhráva kupón doručený najskôr do Zákazníckeho Centra ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. V prípade zhody víťazného tipu, vyplneného dátumu, ako aj dátumu doručenia kupónov resp. online formulárov rozhodne o víťazovi žreb.

6. Účastník hry, ktorý vyplní viacej súťažných tipov ako 1 (maximálne 4), bude zaradený do samotného vyhodnotenia Hry len jedným súťažným tipom, a to tým, ktorý je najbližšie k správnej odpovedi. Na ostatné súťažné tipy tohto účastníka sa neprihliada. To platí i v prípade, že by viacej súťažných tipov jedného účastníka bolo výherných. V prípade výhry má účastník súťaže vždy nárok len na jednu výhru, a to na výhru pre účastníka najvyššiu.

7. Spoluorganizátori upovedomia výhercu o výhre ihneď po uverejnení vyhodnotenia Hry na internetovej stránke www.zepterhra.sk v uvedených termínoch, prostredníctvom telefónneho čísla, poštou či e-mailom, ktoré účastník Hry uviedol, pričom s ním dohodnú termín a miesto prevzatia výhry.

8. Výhercovia všetkých cien účasťou v Hre a prevzatím výhry udeľujú výslovný, bezplatný, časovo a teritoriálne neobmedzený súhlas spoluorganizátorom Hry s využitím mena a priezviska výhercov a s vyhotovením a využitím fotografií výhercov, ktoré vznikli v súvislosti s Hrou (napr. vyhlásenie výsledkov, odovzdanie výhry), vo všetkých druhoch propagačných a reklamných materiálov spoluorganizátorov Hry a v rôznych médiách (napr. noviny, časopisy, internet, televízia), pričom berú na vedomie, že im nevznikajú práva autorské, či práva príbuzné právam autorským v zmysle autorského zákona.

9. Daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou v tejto Hre znáša výherca. Organizátori hry sú povinní oboznámiť výhercu s jeho povinnosťou zdanenia výhry.

10. Výhra musí byť prevzatá osobne, nemožno ju previesť na inú osobu, ani ju nemožno zameniť za peniaze v hotovosti, respektíve vymeniť za iný tovar či výhru. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

11. Pre získanie výhry je potrebné súčasne splniť všetky podmienky uvedené v týchto herných pravidlách. Podmienkou pre prevzatie výhry je predloženie preukazu totožnosti.

V. Osobné údaje

1. Účastník Hry dáva odovzdaním vyplneného herného kupónu, v súlade s ust. § 11, zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov na dobu neurčitú, súhlas spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. a spoločnosti ZEPTER FINANCE s.r.o. so spracovaním osobných údajov účastníka, a to titulu, mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, v databáze spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. a spoločnosti ZEPTER FINANCE s.r.o. za účelom zasielania ponúk, katalógov a iných obchodných oznámení účastníkovi formou listu, SMS a e-mailu.

2. Účastník Hry potvrdzuje, že bol spoločnosťou ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o. ako spoluorganizátorom hry poučený o existencii jeho práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., najmä o práve požadovať od spoluorganizátora hry na základe písomnej žiadosti vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj o práve namietať voči zverejňovaniu jeho osobných údajov a podobizne.

3. Účastník Hry súhlasí s tým, aby spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. a spoločnosť ZEPTER FINANCE s.r.o. vyššie uvedené osobné údaje pri rešpektovaní všetkých podmienok stanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. poskytla svojim zmluvným partnerom – obchodným konzultantom a súhlasí s tým, aby ho títo zmluvní partneri oslovovali s ponukou tovaru, materiálov a služieb, a to formou listu, SMS, telefonicky a e-mailom.

4. Účastník Hry je poučený o možnosti blokovania jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím jeho platnosti a to kedykoľvek a to písomnou žiadosťou doručenou doporučene na adresu ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Zákaznícke centrum, Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. h)

5. Spoluorganizátori Hry sa zaväzujú, že k osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci, ktorí sa písomne zaviazali zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov a o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

VI. Záverečné ustanovenía

1. Spoluorganizátor si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto Hry, prípadne hru čiastočne alebo úplne zrušiť, prerušiť alebo predĺžiť dobu trvania Hry bez udania dôvodu.

2. Spoluorganizátori majú právo vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka Hry v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci Hry konal v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno spoluorganizátorov. Spoluorganizátori majú taktiež právo vylúčiť takého účastníka Hry, ktorý je z týchto činností dôvodne podozrivý.

3. Spoluorganizátori sú oprávnení z Hry vyradiť ktoréhokoľvek účastníka a jeho tipy, ktorý má v čase vyhodnotenia Hry voči spoluorganizátorom Súťaže peňažné záväzky po lehote splatnosti.

V Bratislave, dňa 1.1.2015

ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

Zepter Slovakia, spol. s r.o.
Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava
email: kontakt@zepter.sk

Kontakt
E-mail: zakaznik@zepter.sk
Tel.: +421 249 100 966

 
Hore